Nadszedł czas, aby pożegnać się z tymi standardowymi uchwytami w łopatki wentylacji. Teraz nadszedł moment, abyś wybrał uchwyt do telefonu, który jest idealnie dopasowany do Ciebie i Twojego samochodu.
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest VidiCom Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (03-812), ul. Kamionkowska 51, NIP: 123-121-10-45, REGON: 142408975, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355639, o kapitale zakładowym w wysokości 50000 złotych (dalej „My”,„Brodit24” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.Brodit24.pl (dalej „Brodit24”). 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:adres e-mail: info@Brodit24.pl,adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Brodit24.pl, ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa. 

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Brodit24.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Brodit24? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• w celu realizacji zamówień;

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Brodit24, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie Brodit24;

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcjii rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na Brodit24 lub w ramach umowysprzedaży w sklepie Brodit24;

• obsługi reklamacji na Brodit24 w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Brodit24, którym jest:

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.wyszukiwanie słów kluczowych, zarządzanie Twoją aktywnością na Brodit24;

• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Brodit24 lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na Brodit24;

• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Brodit24, towarów Sklepu Brodit24 lub usług bądź towarów osób trzecich;

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Brodit24 oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych,zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz Brodit24 między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• prowadzenie badań i analiz Brodit24, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej,poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularzkontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• organizacji umożliwienia kontaktu organizacji pożytku publicznego w przypadku dokonania przez Ciebie wpłaty na platformie charytatywni.Brodit24.pl czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością

•umożliwienia kontaktu organizacji pożytku publicznego w przypadku dokonania przez Ciebie wpłaty na platformie charytatywni.Brodit24.pl czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: 

• adres e-mail, adres wysyłkowy, telefon oraz hasło (w przypadku konta zwykłego) lub

• adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm). Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Brodit24. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na Brodit24 oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, transportowe, księgowe ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Brodit24, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Jeśli wyrazisz zgodę, możemy udostępnić Twoje dane organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonasz wpłaty lub zorganizujesz aukcję na platformie charytatywni.Brodit24.pl w celu umożliwienia takiej organizacji podziękowania Tobie.  

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Brodit24 robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Brodit24.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 

Profilowanie danych osobowych przez Brodit24.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Zaufane Opinie IdoSell
4.99 / 5.00 7642 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-22
Polecam w 100 %.
2024-07-22
Zdecydowanie polecam.
pixel